v 6 f T P3 BESLISSING Afdeeling en No. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, zulks op grond van de omstandigheid, dat een gashouder blij kens de jurisprudentie wel degelijk als een 11 gebouw in den zin der Woningwet is te beschouwen. Besloten wordt de gevraagde bijdragen te verleenen. Besloten wordt ontheffing te verleenen van den hier - bedoelden aanmeldingsplicht voor de wachtgelders, y/"- die in deze gemeente woonachtig zijn. Een opgave, vermeldende naam, geboortedatum en adres der betrok ken wachtgelders wordt echter tegemoet gezien. L9 tw Besloten wordt den Dir.v.Gem.werken machtiging te geven het werk op te dragen aan W.v.d.Velden voor de som van 265,=. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien adressante werkzaam is op arbeidscontractterwijl f de 6 ia duurtetoeslag wordt uitgekeerd aan ambtena- 6$/f ren en werklieden in vasten of tijdelijken dienst. Voorts zal adressante erop worden gewezen, dat hare belooning is berekend naar 55,= per lokaal en dat GedStaten reeds eerder hadden aangedrongen op ver laging van deze belooning tot 40,= a 45,= per lokaal, zoodat een loonsverhooging, als door adres sante bedoeld, niet door G-ed.Staten goedgekeurd zal worden. Besloten wordt op het verzoek afwijzend te beschik ken, aangezien hier geen sprake is van een volledig^ vervanging van den heer Blaas, die aan het hoofd stond van de afd.Sociale Zaken, w.o. begrepen was Maatschappelijk Hulpbetoon en de Arbeidsbeurs. Aanmer kingen olaJ (ï>iT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 374