Volg num mer Afzender of voorsteller 606 607 608 609 Cons.i/d lick.oef Dir.Gem.werken Weth.Gasille Datum Korte inhoud geeft opgave van het materieel, het welk voor het onderwijs in de licha melijke oefening ten behoeve van de school voor g.l.o. behoort te worden aangeschaft Voorts wordt naar aanleiding van het schrijven van den heer van Ieperen de aandacht er op gevestigd, dat het gymnastieklokaal in de Kerkebuurt er zeer stoffig en vuil uitziet. bericht omtrent de oorzaak, waarom nog geen aanvang is gemaakt met de voorbereiding der werkzaamheden in zake vaststelling van minimumprijzen van voor verkoop in aanmerking ko mende gemeente-eigendommen. Dir.Gem.werken stelt de vraag of besloten zal wor den tot ter inzage ligging van het plan Vredehof, niettegenstaande de Prov.Bebouwingscommissie tegenover dat plan een afwijzend standpunt heeft ingenomen. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld^ van de noodige teekeningen en advie zen. Het vraa sule maai stee uit vloe tale deel van Het dat bede den dat zaal van inge dig gewa Tot Gele 8 Ju 2/56

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 375