BESLISSING Het benoodigde crediet zal den Raad worden aange vraagd. Haar aanleiding van het rapport van den Cou sulent in de lichamelijke Oefening wordt besloten maatregelen te treffen, dat de scholen 's morgens steeds op een schoone vloer aanvangen. Indien hier uit meerdere kosten van schoonmaak zouden voort vloeien zou de gymnastiekvereeniging deze moeten bes talen. Aan de Vereeniging zal voorts worden medege deeld dat niet toegestaan kan worden dat verandering van tijden naar willekeur plaats heeft. Het College spreekt er zijn ontstemming over uit, dat nog steeds geen aanvang is gemaakt met de hier- bedoelde werkzaamheden. Zulks zal den Directeur wor-j- den medegedeeld, waarbij hem erop gewezen zal worden dat, wanneer er geen voldoende krachten zijn om deze zaak ter hand te nemen, een voorschot tot aanneming van een losse kracht hiervoor behoorde te worden ingediend. Een rapport om deze aangelegenheid spoe dig tot een goed einde te kunnen brengen, wordt in gewacht Tot ter inzage legging wordt besloten. Afdeeling en No. tSJd. V 1/ Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 8 Juli 1941 no.24 wordt besloten de aanvrage no. 2/584 in te willigen. Aanmer kingen Of (K

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 376