Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 610 v» Bakker 611 A,A.van Ieperen, hoofd o.l.school a/d Beetzlaan 612 613 Burgemeester en wethouders van Amersfoort Gedeputeerde Sta ten verzoekt als gewezen Adjunct-Inspec teur van Bolitie alsnog een kleedin toelage tot het bedrag groot 73,= teneinde in staat te z^n de schuld wegens aankoop van noodzakelijke uni-) formkleeding gedurende zijn tijdelijk dienstverband te kunnen afdoen. .De Burgemeester adviseert het Colle ge goed te vinden dat het geheele bedrag als voorschot aan den heer Bakker wordt betaald met de bepalin dat hij de helft van het bedrag zijnde 36aan de gemeente in ten hoog- ste vier termijnen terugbetaalt. verzoekt wegens te verwachten stij ging van het aantal leerlingen der school orn aanschaffing van 17 nieuwe schoolbanken. JJe Inspecteur L.Ü. stelt voor de aanschaffing van een 17-tal nieuwe banken te bevorderen, doch acht het nog beter om met het oog op het uiterlijk van het lokaal over te gaan tot aanschaffing van een volledig stel van 4 x 6 24 banken zenden een nieuwe gemeenschappelijke regeling betreffende deze gemeente. gaslevering aar zenden goedgekeurd toe een raadsbe sluit ad19 Juni 1941, 4e afd.nr. 21/73Ü tot wijziging der gemeentebe- grooting en der begrooting van het gasbedrijf voor 1941. Verzoeken bij het opmaken der begrooting 1942 er rekening mede te houden, dat de be drijfswinsten eerst als dekkingsmid del worden aangewend in het tweede dienstjaar, hetwelk volgt op dat, waarin zij zijn gemaakt. Verzoeken voorts na te gaan of het verloop va1 den dienst 1941 net niet mogelijk maakt, dat de geraamde winst van j .5.700,= naar 1943 wordt overge boekt. Bij de begrooting 1942 kan hif mede rekening worden gehouden. Het is thans nog niet te zeggen of de uitkomsten van den dienst 1941 het mogelijk maken, dat het bedrag van 5.700,= wordt overgeboekt naar 1943.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 379