Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Bestuur der Ver- eeniging "Ben School m/'d Bijbel te Soest" Directeur van Ge meentewerken hed.Verbond van Vakvereenigingen Gedeputeerde State n Gedeputeerde State n üfdeeling kinancië n Directeur Gemeente werken verzoekt een bedrag van 55,25 be* schikbaar te stellen tot het aan schaffen van het noodige materieel voor het geven van onderwijs in de lichamelijke oefening ten behoeve van de U.L.ö.school. bericht naar aanleiding van het schrijven dd. 27 Juni 1941, 1e afd no.6403 inzake eenige gronaafstanden aan de 1VC.Kuiperstraat verzoekt mede te deelen of het Gemeo tebestuur bereid is aan het Departe ment van Sociale Daken goedkeuring te vragen van niet toepassing van de wachttijd voor hen die steun aanvra gen. deelen ipede dat hun College het nies gerechtvaardigd acht, dat de kosten van verbetering van de Eem in 10 ja ren worden gedekt, legen dekking in 5 jaren bestaat geen bezwaar. deelen mede, dat zij hun bezwaren te gen de volgnrs.398, 399 en 591a van fie begrooting 1941 moeten handhaven. Ge ven in overweging die posten te schrp pen en in een afzonderlijke wijziging op te nemen. biedt ter vaststelling aan net kohiejr straatbelasting voor 1941. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning vergezeld van de nooaige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 381