Afdeeling en No. Aanmer kingen BESLISSING Het bedrag groot «53,25 wordt aan het Schoolbestuur beschikbaar gesteld. Van het rapport wordt kennisgenomen, het de Wed.Blok- l/ huis zal nog nader worden onderhandeldHet het gersp-^. L porteerde ten aanzien van den afstand van grond door de Bruin, de Kruijff, Veenendaal en Staal wordt genoe gen genomen. Aan het Hed.Verbond ware mede te deelen dat het Col- lege bereid is de wachttijdregeling soepel toe te pas sen. Het College geeft liet Verbond echter in overwe ging bij het Departement van Sociale Zaken aan te dringen op herziening van de steunregeling aangezien de uitkeeringen te laag zijn om in een eenigszins nor maal onderhoud der gezinnen e.a. te voorzien. Aan den Raad voor te stellen de uitgaaf in 5 jaren te dekken. Besloten wordt den Raad voor te stellen conform de meening van de Gedeputeerde Staten. Het kohier wordt vastgesteld tot een bedrag groot 67.128,09 en zal aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering der belasting worden aangeboden. De invorderingstermijnen worden bepaald op 1 üctober en 31 December 1941. wordt besloten de aanvrage no.2/505 in te willi gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 382