Vergadering van Burgemeester en Wethouders dd.14 Juli 1941. Inspecteur van bouw- en woningtoezicht rapporteert om trent een verzoek van architect Wentink in verband met den bouw van een bakkerij enz. ten behoeve van Majoor te Soesterberg. In overleg met den Inspecteur van bouw- en woning toezicht in de vergadering aanwezig wordt in afv/ijking van diens advies dd.9 Juli 1941 no.30/3 besloten als volgt 1e. In principe is het College bereid aan P.Majoor te ver- koopen het gedeelte van het perceel sectie E no.1959 gemeten Meter vanuit de achtergevel van het gymna stieklokaal tot de zuidelijke grens van den op het uit breidingsplan geprojecteerden nieuwen weg en ter diepte als het perceel op het kadaster is aangegeven. 2e. De te bouwen bakkerij moet in afwijking van het advies 74r Meter in plaats van 6 Meter worden geplaatst uit de voorgevelrooilijn van den Verlengde Schoolweg. 3e. De grond, gelegen tusschen de westelijke zijgevel van de te bouwen bakkerij en de oostelijke grens van het perceel E 1959 gemeten vanaf den voorgevel van de te bouwen bakkerij tot de onder de sub 1e omschreven grens lijn moet aan de gemeente Soest in eigendom worden overgedragen tegen betaling van de zelfde grondprijs als zal gelden voor den grond welke de gemeente aan P. Majoor in eigendom afstaat (zie suh 1e.j 4e. De grond, strekkende over de volle breedte van het per ceel E 1§60 gelegen aan de Rademakerstraat benoodigd om genoemden weg overeenkomstig het uitbreidingsplan op een breedte van 26 Meter te brengen, moet gratis en gelijktijdig met de overige grondoverdrachten aan de gemeente geleverd worden. De kosten wegens aanleg en verharding en onderhoud van genoemde grondstrook zul len door Majoor moeten worden gedragen. 5e. De verdeeling van de kosten, verbonden aan eventueele opmeting en uitzetting van de terreinen door den Land meter van het Kadaster alsmede de kosten van overdracht der gronden, zal met het oog op den grondaankoop door de gemeente naar billijkheid worden verdeeld over bei de partijen. Hierover zal alsnog een nadere beslissing door het College worden genomen. 6e. Het College verklaart bereid te zijn de de afschuining van de in het uitbreidingsplan vastgestelde rooilijn op den hoelf Rademakerstraat/Verlengde Schoolweg te ver plaatsen naar den II.W.hoek van de te bouwen bakkerij. 7e. De grond, benoodigd voor aanleg van weg no. van het perceel E noJ960, moet gratis aan de gemeente worden afgestaan en overgedragen. 8e. De kosten van aanleg en onderhoud van de sub 7e bedoel den strook grond tot weg moet voor de halve wegbreedte door P.Majoor voornoemd worden gedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 384