Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 621 A.W.Kooman, Soesterberg 622 Dir.Gem.werken 625 Woningst"Patrimo nium" 624 Dirgem.Keurings dienst Vee en Vleesch 625 1e afdeeling 626 Chef der 2e afd, verzoekt hem een vergoeding toe te kennen voor het schoonhouden van het politiebureau te Soesterberg. rapporteert over den vervuilden toe stand in de woning Dorresteinweg 85 bewoond door het gezin van A.Butse- laar en adviseert tot het nemen van spoedige maatregelen. verzoekt de kosten van uitbreiding van de gashoofdleiding in de School straat ten behoeve van de aanslui ting van een 8-tal woningen voor re kening der gemeente te nemen. De Dir.v/h Gasbedrijf brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 9 dezer. verzoekt machtiging om zoo spoedig mogelijk een trichinoschcoop te mo gen aanschaffen. De uitgaven zouden door den post instrumenten en on voorzien op de begrooting voldoende I zijn gedekt. De Inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst Dr.S.Dou- ma brengt hieromtrent rapport uit bi; schrijven dd.9 Juli 1941, no.8 afd.M. legt rapport over betreffende de financieele omstandigheden van de onderhoudsplichtigen van Manrtje Cornelia Jekeldie met financieele medewerking van de gemeente in een sanatorium is opgenomen. adviseert om A.J.v.d.Giessen, tijde lijke hulp aan de afdeeling Bevol king, een rijwieltoelage toe te kennen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 387