BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten 2,50 p.w. voor schoonmaakster uit te trekken. Alsnog dient een "beslissing genomen te worden over de vergoeding welke "betaald zal worden voor het schoonmaken der lokalen en levering van artikelen vanaf het tijdstip waarop de lokalen in gebruik zijn genomen. Besloten wordt adressant te berichten dat ingaande de volgende week voor het schoonhouden der lokalen 2,50 per week vergoed zal worden, schoonmaakarti kelen daaronder begrepen. Hem zal gevraagd worden of hij zich met de schoonmaak kan belasten. De not^ van verricht werk wacht het college in. Aan den Dir.v.G-em.werken wordt opgedragen om in overleg met Maatschappelijk Hulpbetoon de woning te reinigen of te doen reinigen. Hierbij dient te worden onderzocht of door A.Butselaar in de kosten van een en ander kan worden bijgedragen. V? a/s. Overeenkomstig het advies van den Dir.v/h G-asbedrij wordt besloten aan Patrimonium te berichten, dat zij de kosten van aanleg dient te betalen. dal 'e 0 ingstiéh-tihg a-e betaad.de kosten or> de f Het Ooilege besluit afwijzend op dit verzoek, ge let op het advies van den Insp.v/d Veeartsenijkun- digen dienst, dat in afschrift ter kennis van den Directeur zal worden gebracht. 4 ius Het college besluit, niet tot verhaal over te gaan. Besloten wordt aan den heer v.d.G-iessen over het 1 halfjaar 1941 een rijwieltoelage te verleenen van f 7,50. T.z.t. zal worden beslist of ook over het <-e halfjaar een toelage kan worden toegestaan. 2 wiTo JZ-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 388