Volg num mer 6 627 628 Afzender of voorsteller DirG-em,werken A.A.J.M.Ram 629 630 631 Dir .G-em.werken Dir.Gem.werken Datum Korte inhoud Voorzitter stelt voor in de plaatselijke bladen een bekendmaking te doen opnemen be treffende de inzameling van schiller. verzoekt eervol ontslag als tijdelijk vakonderwijzer in de lichamelijke oefe ning aan de openbare Uloschool alhie zulks in verband met zijn benoeming tot vakonderwijzer aan de R.K.Jongens en Meisjesscholen te Laren(N.H.) De Inspecteur van het Lager Onderwij adviseert een advertentie te plaat sen in de Vacature. rapporteert, dat zonder vergunning van het Ooilege door J.W.v.d.Hee Birkstraat 95 en H.Ribberink, Birk- straat 97 een garage respgetimmer ten zijn opgericht. Adviseert tot het uitzenden van aanschrijvingen. rapporteert over den ontoelaatbaren staat-waarin de schoorsteenen van het perceel Birkstraat 44 verkeeren Hij adviseert tot het uitzenden van een aanschrijving. brengt in behandeling het verzoek van Mej.Prosman om herziening van haar salaris, waaromtrent de beslis sing in de vergadering van 4 Juli 1.1. werd uitgesteld. Ovei bes: te Aan eer1 Ove] in Aan gen Aan den enz Aan Utre aarnt lend Da ai van 42 den wens met hebt een v.m.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 389