BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt een exemplaar van de begroot ing met teekeningen te zenden aan den Hoofd Ingenieur van den Rijks Waterstaat, met verzoek een en ander te willen nagaan en bet College te willen mededeelen of van Rijkswege in de kosten van deze verbreedingen zal worden bijgedragen. Indien de Hoofd Ingenieur de zaak in kwestie met he- College wenscht te bespreken, dan zal daartoe gaar ne op aanvrage gelegenheid worden gegeven. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 38