"bladen emen be schilder tijdelijk ,ijke oefe- ol alhiq] :oeming [.Jongens i.H.) Onderwijs s plaat— junmng L.Hee Birk- itimmer- •t tot ringen. iat"baren Len van ■rkeeren, iden van ;rzoek ig van 5 beslis- V Juli BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Overeenkomstig het voorstel van den Directeur word "besloten een publicatie in de plaatselijke bladen te doen opnemen. Aan den heer A.A.J.M.Ram wordt op diens verzoek eervol ontslag verleend, m.i.v. 1 September 1941. Overeenkomstig het advies van den Inspecteur zal in de Vacature een oproep worden geplaatst. Aan J.W.v.d.Hee en H.Ribberink zullen aanschrijvin gen worden verzonden. Aan MevrJ.Verhey-de Man zal een aanschrijving wor-- den gezonden tot verbetering van de stookplaatsen enz v/j/< Aan den Inspecteur van de Volksgezondheid te Utrecht zal een overzicht worden gezonden van het aantal bevallingen gesplitst naar de door verschil-f- lende artsen en vroedvrouwen daarbij verleende hul]J> Daar uit dit overzicht blijkt, dat bij een aantal van 59 verleende assistenties een belooning van 420,= per jaar inderdaad als onvoldoende kan wor den beschouwd, zal het college, dat tot herziening! wenscht over te gaan gaarne een gedachtenwisseling! met genoemden Inspecteur over deze aangelegenheid hebben. De Inspecteur zal worden uitgenoodigd tot een bespreking, bij voorkeur op Dins- of Vrijdag v.m.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 390