Volg num mer 632 633 634 635 Afzender of voorsteller Directeur Gemeentp werken Gedeputeerde Sta ten Inspecteur der Di recte Belastingen te Baarn Directeur Gemeen tewerken Datum Korte inhoud rapporteert dat met betrekking tot de verbetering van het perceel Lange Brinkweg 47 ten behoeve der brand weer nog eenige werken van gemeente wege zullen moeten worden uitgevoer als afbraak van eenig houtwerk, straatwerk en schilderwerkwaarvan de kosten worden geraamd op .50,=. Gevraagd wordt of hiermede accoord wordt gegaan. verzoeken mededeeling, indien zich moeilijkheden zouden voordoen bij in trekking van de Gemeenteborgtochten- wet per 1 September a.s. zendt in een opgaaf betreffende de werkelijk zuivere opbrengst van de Grond- en de Personeele belasting over het boekingstijdvak 1940/1941 biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, verge zeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 393