Volg num mer Afzender of voorsteller 636 Th.de Goede, Soesterberg 637 638 Datum Korte inhoud Best.Ver.v.Chr.L.e (J.L.O.S'berg en R. K.Schoolbest.S'berk 1 .Roest,Smitsweg 51a, Soest 639 Dir.Gem.werken komt op uitnoodiging in de vergade ring. De Voorzitter deelt hem mede dat het College een beslissing heeft te nemen op een bouwaanvrage van den smid hout. Om een goede oplossing be treffende den bouw te verkrijgen zou de aanvrager der vergunning moeten beschikken over een gedeelte van het achterliggende terrein, toebehoorend^ aan den heer de Goede. De vraag van het College aan den heer de Goede is of hij bereid zou zijn een strook grond te verkoopen aan Nout. De heer de Goede deelt mede, dat Nou gelegenheid gehad heeft het geheele terrein te koopen. Dit heeft hij nie- gedaan en nu zijn de omstandigheden van dien aard, dat spreker niet meer tot eenigen verkoop bereid is. Nog andere mogelijkheden worden onder oogen gezien, doch dezen strijden te gen het uitbreidingsplan. Resultaat der bespreking wordt niet bereikt. vestigen er de aandacht op, dat de gebouwen Kampweg .4-6 en het gebouw dei' voormalige R.K.Militaire vereeniging. welke wegens vordering van het eigen schoolgebouw in gebruik moeten wordei genomen onvoldoende zijn ingericht oi bij voortduring als onderwijslokali- teiten te worden gebezigd. Verzocht wordt met den meesten aandrang te on-f derzoeken of mogelijkheden zijn te vinden de bestaande bezwaren op te j aeffen. zendt bericht n.a.v. de aan hem ge richte aanschrijving tot verbetering van de drinkwatervoorziening van zijn perceel. De Dir.v.Gem.werken geeft hierover zijn meening en adviseert üoest een maand uitstel te verleenen en hem te wijzen op de consequenties. rapporteert over den slechten toestand van de kelder van perceel Nieuweweg 28 Soest. Adviseert een aanschrijving te richten aan den eigenaar fa.v/d Bogaard

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 397