Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 640 641 642 Woningst11 Ons Be lang", A'foort Winterhulp Neder land AWKooman agenl Politie, S'berg verzoekt een "bedrag groot 10.000,= beschikbaar te willen stellen van he toegekende voorschot ad 26.000,= voor herstelling der woningen te Soesterberg. De Prov.Directeur deelt aan den Bur gemeester als PI.Directeur der Win terhulp Nederland mede, dat terzake van gemaakte loonkosten e.d. de ge meente zich kan wenden tot den Secr. G-eneraal van het Departement van Binnenlandsche Zaken die vervolgens een en ander met Pinancien zal rege len. bericht dat hij zich tegen vergoe ding 2,50 per week niet beschik baar kan stellen voor het schoonhou den van het politiebureau te Soes terberg en zendt voorts zijn decla ratie wegens bewezen diensten en aankoopen schoonmaakartikelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 399