Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Soester Bestuur- dersbond Houtvester bij het Staatsboschbeheer Secr .G-en.v/h Dep. v.Soc.Zaken Incasso-Bank H.V, Amsterdam Hed.Bond van G-em. Ambtenaren G.H.Assink, te Soest J.London, Hilver sum verzoekt de normen der Rijkssteunre geling te verhoogen. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd.23 Dec.1940, inzake de plaats gehad heb bende velling in de gemeentebosschen verzoekt of de gemeente Soest de voorwaarden aan het slot van den brief van 30 Bov.j.1. zou willen in trekken. deelt mededat het haar niet moge lijk is een passende offerte te maken voor een garantieverzekering (frau deverzekering gemeentegelden) verzoekt het verleenen van kinder bijslagen aan het gemeentepersoneel op gelijke wijze te regelen als geldt voor het Rijkspersoneel met dien verstande, dat de toeslag van af het 3e kind wordt gegeven. deelt mede, dat hij gedurende de maand December 1940 geene inkomsten genoten heeft. zendt een duplicaat declaratie 1937 wegens honorarium van een uitgebracht advies inzake verkaveling Landgoed Vredehof Weth.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 3