643 644 Jirecteur van Ge- een te werken 6e 5 irecteux van Ge ne ent e werken 646 647 648 •A.Hilhorst Kerk rad 2.J.27 A.Iwigt, Verl.Bost weg 32, Soest. 1Colijn A.de Baadt verzoekt in liet perceel aan den Lan ge Brinkweg, hetwelk voor de gemeen tepaarden als weiland wordt gebruikt zoolang zulks door B.en Wtoelaat baar wordt geaent, koeien te mogen weiden voor een prijs van 2,= per week en per koe. Le Lirecteur van Gemeentewerken heelt tegen inwilli ging van het verzoek geen bezwaar. bericht onder toezending van het re sultaat van de kadastrale meting, d de schuur van van Velzen zich gehee op gemeentegronu bevindt, welke aan het woningbureau Insulinde is ver kocht. medegedeeld wordt, dat de toe komstige eigenaar van den grond Sukel) met van Velzen een accoord zc hebben getroffen over het laten sta; van het getimmerte zendt nader bericht over het perceel Uude Utrechtscheweg 58, eigendom var ii.iiuurdeman, waaruit blijkt dat door hem niet is voldaan aan de aanschrij- ving van 31 maart 1941, terwijl de bewoner thans wordt bedreigd met uit zetting, dtelt voor om uen notaris op de juiste manier in te lichten. klaagt over den sleenten toestand waarin het dak van zijn huis, eigen dom van de B.k.Bouwvereeniging "St. Joseph" zich bevindt, ue Lirecteur van Gemeentewerken rapporteert dd. 21 Juli 1941 dat voorziening inderdaad dringend geboaen is en adviseert tot het uitzenden van een aanschrijving. vraagt wegens benoeming elders eervo ontslag als onderwijzer van bijstand a de openbare u.l.o.school alhier, zul met ingang van 1 September a.s. het hoofd der school kan zich met een onjt slag per 1 September vereenigen, in dien vóór dien tijd de benoeming van een tijdelijke leerkracht kan geschie den. verzoekt de verhooging van de huur zijner woning 15 Juli 1941 te aoen in gaan. bp het genome de huu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 403