.M'' v i 4 isjji- i Cy V h V Jr v W VJ( BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen In afwijking van iiet advies wordt besloten A.Huurdema mede te deelen aat het ooilege de aanschrijving hand haaft en verwacht dat de verbeteringnaan de woning spoedig worden aangebracht. Op net verzoek wordt gunstig beschikt, wethouder Uilhorst noudt zich ten opzichte van die beslissing op het verzoek buiten stemming. Het College stelt zich op het standpunt, dat na de overdracht van den gemeentegrond aan den nooper .bu kei, omtrent het behoud van de schuur aoor den koo- per of diens rechtverkrijgende van de zijde der gemeer te geene bezwaren zullen worden gemaakt. 'i 1/ V lot het richten van een aanschrijving aan de Woning- bouwvereeniging bt.Joseph wordt besloten. besloten stig het leenen ingaande palen. wordt den raad voor te stellen overeenkom- verzoek aan adressant eervol ontslag te ver op den datum door het College te be- cp het verzoek wordt met intrekking van de terzane genomen beslissing ten aanzien van den begindatum va huurverhooging n.1. 1 ouli 1941 gunstig beslist de t i\ 1 a H' /yU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 404