Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 649 Directeur van Ge meentewerken 650 651 652 P.J.Jannes, kaan- straat 2§* Amster dam Pond van werkgever in de geregelde Dijnvaart ter koop vaardij De Voorzitter 655 J.kraaijenhagen, ad viseur Beplantin gen Dod-- overleg stelt voor de overuren door net vast personeel gemaakt op 20 Juli 1.1. in verband met liet opruimen van papier langs den weg en liet verwijderen van letters op muren en wegen aan hen ui te betalen. deelt mede, dat zijn broeder 11.J.Jan nes, die voor rekening van deze ge meente als krankzinnige worut ver pleegd in wolfheze, een bedrag van ƒ.1600,= zal ontvangen uit de nala tenschap van zijn overleden vader. Va overheidswege werd tot en met 1940 een bedrag van ƒ.4500, aan deze verpleging ten koste gelegd. Hij ver zoekt een gedeelte van het vrijgekome. bedrag beschikbaar te willen stellen voor de studie van het dochtertje, dat over enkele jaren in het onder houd van haar moeder kan voorzien. H wijst nog op de coulante nouding van Jannes vroeger bij den afstand van grond voor verbetering van wegen. verzoekt subsidie in het wacutgeld van een scheepsgezel J .i»i.C .H.Lokker der h.V. Botterdamsche Lloyd. stelt onder overlegging van een rap port van den heer Portuijn Harreman dd. 25 Juli 1941 voor aan de Gebr.G. en A.Tammer te Soesterberg wegens huur van een vrachtauto ten behoeve van den Dbd. geaurende het tijdvak 5 Januari 1941 tot 24 April d.a.v. te voldoen ƒ.107, iaJüfmjdhiasDdifönkonsdx is oei: besparing bereikt van /'.267,= minus ƒ.107,= of ƒ.160,=. De vrachtauto in kwestie is na 24 April j.1. door hex Bijk in eigendom gevorderd. beklaagt zich over den gang van zaken bij het snoeien van boomen staande op het terrein van het kantoor Gemeente werken en vraagt tusscuenkomst van het Ooilege aangezien aan hem de zorf voor de beplanting is opgedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 405