BESLISSING V9 Ii (l l k> Afdeeling en No. Aanmer- kingen Tegen betaling van overuren wordt in dit bijzonder geval geen bedenking gemaakt. Ben voorstel omtrent de te betalen overuren wordt alsnog ingewacht. besloten Wordt goed te keuren dat 25f° van de erfenis wordt vrijgegeven,, mits Gedeputeerde Staten zich. met dit besluit kunnen vereenigen. De subsidie wordt geweigerd met handhaving van de terzake reeds genomen beslissing. Conform het voorstel van den Voorzitter besloten. Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken rapport terzake op te vragen, en daarbij meer in het bijzonder de vraag te stellen, wie van de ambtenaren andere instructies met betrekking tot het snoeien de ooomen heelt gegeven dan reeds door den adviseur der beplantingen aan de arbeiders waren opgedragen, en welke motieven dezen ambtenaar aanleiding gegeven he ben daartoe buiten zijn bevoegdheid over te gaan. r D-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 406