V A/ BESLISSING up het advies van den Secretaris wordt ingegaan en besloten de sollicitanten een schrijven te zenden waarin wordt medegedeeld dat door gewijzigde omstan digheden van de benoeming van een tijdelijk ambtenaar ter secretarie wordt afgezien onder dank voor de so licitatie Afdeeling en No. Aanmer kingen ü-elet op het advies van nouw- en Woningtoezicht nos 34 en 33 wordt besloten de aanvragen nos.1/1ó94 en 1/1695 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 408