m Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 656 F. v/.C.NoutRade- maker straat 11-15, üoesterberg 657 Ver.tot bestrijding der TBC 658 Directeur van meentewerken Ge- 659 Commissie voor toe wijzing van gemeentegronden als tuingronden 660 Inspecteur Volksge ondheid Br.Hemmes n de gemeentearts verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.13 sub 4 der Bouwverordening (open erf achter gebouwen) ten behoe ve van de verbouwing en uitbreiding van zijn smederij/sigarenwinkel enz. Be Directeur van Gemeentewerken rap porteert dat geen bezwaar bestaat in dien aan de achterzijde tenminste 6.1(j) meter open ruimte hoogte van den achtergevel bewaard blijft. vraagt, of het College in principe bereid is medewerking te verleenen aan de verpleging van Johannes a.H. Pol, voor wie opname in een sanatori urn noodzakelijk is. rapporteert omtrent aen slechten toe stand van de woning iiieuweweg en adviseert tot den eigenaar een aan schrijving te richten inzake verbete ring van die woning. de Oommissie brengt verslag uit over het gebruik en de resultaten van de voor tuinbouw uitgegeven gemeente gronden beide heeren komen op uitnoodiging véfl het College in de vergadering ter be spreking van de mogelijkheid tot her ziening van de jaarwedde der gemeent vroedvrouw. Be Voorzitter deelt de he ren mede dat het College van oordeel blijkt dat het salaris van de vroedvrc onvoldoende is. Be moeilijkheid voor haar een goede particuliere praktijk 1fe verwerven is aanleiding tot de vraag om verhooging van haar salaris. Br hemmes brenöt in herinnering dat vóó: den oorlog het College met nem zoove] was dat besloten was met de artsen se men te Komen teneinde met hen te ovej leggen omtrent het afstand doen van verlossingen ten behoeve der vroedvrou- vraagt of de omstandigheden op het oc zegt dat de toestand voor iüe j .Prosraar merkt op dat in geval aan mej.Prosm£ r meer vroedvrouwen zijn. Br.Rupert 2 vroedvrouw oparaagt. net fonds is voq adviseert dit af te wachten en i.iej.kros e&

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 411