fi T tt'u ^paalde iening 1 behoe- ^iding enz m rap- ;aat in- ste 6.10 1 den icipe :enen A»H inatori ;en toe- J4 en l aan— rbete- t over an de nte- 1e ging véfl ter be- t her- emeentf t de ïif ordeel roeavrdüi voor aktijk vraag i)r at v66i zoovel tsen s£ te ove] n van roedvrdu het oc prosmar .Prosinï upert is voc BESLISSING Afdeeling en No. Li üa belanghebbende in de gelegenheid te hebben geste zijn belangen bij zijn verzoek om ontheffing in de ver gadering te verdedigen (zie afzonderlijk verslag) wordt besloten de gevraagde ontheffing te -weigeren op grond dat geen voldoende ruimte aan de achterzijde van het te bouwen perceel bewaard blijft. het College is in principe bereid de gevraagde mede werking te verleenen. It Jj- V Aanmer kingen besloten wordt een aanschrijving te richten tot ver betering der woning. m V i s iïiH- Met belangstelling wordt van net verslag kennisgeno men en besloten: 1e. het verslag mede te doelen aan den Raad 2e. de grondgebruikers die nagelaten hebben den ter beschikking gestelden grond goed te gebruiken eejfi schrijven te zenden waarin zal worden medegedeeld dat zij in de toekomst van de gunstige regeling zullen worden uitgesloten, teneinde met den gronji andere ingezetenen te gerieven. V Als 1 e 2e >e resultaat van de bespreking wordt vastgelegd: Begin September a.s. zullen Br.Hemmes en Lr.Ru- pert de artsen bezoeken en nen de vraag stel len of zij zouden goedvinden dat de fondspatienteji door de vroedvrouw woraen verlost; na het afleggen van de bezoeken zal het College besprekingen voeren met net Bestuur van net Mij. Ziekenfonds aan Mej.Prosman zal thans worden medegedeeld dat in overleg met den Inspecteur der Volksgezondhei een regeling zal worden getroffen ter verzekering van een bestaansmogelijkheid als gemeente vroedvrouw Zoodra voorbereidingen tot ae regeling vasteren vorm zullen hebben aangenomen zullen haar nadere mededeelingen worden gedaan. sou ook het ziekenfonds worden ingeschakeld. Spreker og zoo zijn om dat plan uit te voeren. De Voorzitter is dan voor fi ti oed lar Mej.Blok indertijd. Be heer Hemmes isverhooging gegeven zou worden dit geschiedt omda "t Ziekenfonds (amersfoortalle verlossingen aan de ieraan grootere uitbreiding te geven, zoodat Spreker Me j xr" jaar tot jaar een gratificatie te geven, b^ hemmes z o z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 412