Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 661 J.A.v.d.Bremer Kerkpad. iD 211 v-cm v 662 3e afdeeling 664 Directeur Gemeente werken A,.v.d.ninden en 3. J .Geurts 665 Architect van het Aartsbisdom Utxech deelt in antwoord op het schreven da 26 Juni J.I.. 1e afd.no.586 mede nie-f te kunnen beschikken over een anders eigendom en te verwachten, dat deze verklaring ook door de gemeente in dien zin zal worden opgevat. De Directeur van Gemeentewerken be richt omtrent deze aangelegenheid na der bij rapport ad. 23 Juli 1941, no. 28/2. Deze is van oordeel, dat te zij ner tijd bij bebouwing van het aangren zende perceel zich deze aangelegen heid vanzelf oplost. de leidster van de kookcursus voor plattelandsvrouwen heeft medegedeeld dat door verschillende omstandigheden het aantal deelneemsters zoodanig is teruggeloopendat voortzetting geen zin heeft. Zij heeft het voornemen de 6 overgebleven deelneemsters heden de voorloopige stopzetting aan te zeggen, en z±j geeft in overweging om in September nog eens, door eenige propaganda, moeite te doen tot weder- aanvangen van dien cursus. stelt voor den post voer onderhoud der plantsoenen met een bedrag van /.500,= te verhoogen. doelen mede dat zij als winkeliers- distribuanten van goedkoope margari-j ne en bak- en braadvet vanaf 1 Janua-j ri 1941 omzetbelasting van deze arti-j kelen moeten betalen en verzoeken de-j ze extra kosten voor rekening van de emeente te nemen. maakt namens het R.K.Kerkbestuur van de parochie van de H.familie te Soesl] bezwaar tegen de -bijstorting van een bedrag groot /.3.46b,97 wegens aan leg van de wegen 152, 151 ged. en 14 ged. De Directeur van Gemeentewerken brengt bij rapport dd. 24 Juli 1941, no.1345 omtrent deze aangelegenheid advies uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 417