:rt, 'rj/'' BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt deze zaak voorloopig te deponeeren. Kennisgenomen en besloten de huur van het lokaal tij dig op te zeggen. 1a b Aanmer kingen Aan den Baad zal het voorstel worden gedaan den post met /.500,= te verhoogen. Besloten wordt de winkeliers als wederverkoopers te beschouwen en op dien grond de- betaalde en nog te be talen omzetbelasting voor rekening der gemeente te nemen door de belastingbearagen na betaling te res- titueeren Aan het Departement van Sociale Zaken zal de vraag gesteld worden of door zijn bemiddeling de verplich ting wegens betaling van omzetbelasting niet zou kun nen worden opgeheven. Aan net Kerkbestuur zal het standpunt van het Colle ge worden medegedeeld, liet ontwerp-antwoord schrij ven ,ordt goedgekeurd. fhA b6 5 L V [)uuj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 418