MJ' BESLISSING De vergunning wordt verleend Afdeeling en No. Aanmer kingen Ifjl- 1* in tl Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te dragen de schutting op kosten der gemeente gedee te lijk te verven en te car bolineerenwaarvoor een crediet ad ƒ.15,beschikbaar wordt gesteld. Overwegende, dat a.Snijders als stratenmaker buiten gewone bekwaamheid bezit, besluit hem een buitenge wone periodieke verhooging toe te kennen van 1,= per week ingaande heden. Het kohier worat vastgesteld j 1i809 De invorderingstermijnen worden bepaald ber 1941 en 1Januari 1942. tot een bedrag van op 1 Dovem- V i O 3^ Ve ■iv\. o5 Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te dragen een kostenopgave in te zenden van een be scheiden aansluiting van het huis op de electrische Lichtleiding. ilet College besluit als volgt; 1e. de zij-ingangen, toegang gevende tot het. Baad huis 'worden gesloten gehouden; 2e. De ambtenaren en het publiek zullen het Raadhui alleen door de voordeur binnengaan en verlaten. Da sluiting van de kantoren mogen de ambtenaren bij dienstverrichting het wachtlokaal der politie passeeren; 3e. De bode-concierge zal hebben zorg te dragen de voordeur tijdig voor de aanvangsuren oer toren geopend is en zal het gemeentehuis niet mo gen verlaten alvorens hij de zekerheid heelt dat het kantoorpersoneel na het einde van de dienst tijden het gemeentehuis heeft verlaten. In bijzon dere gevallen mogen de achterblijvende ambtenaren het gemeentehuis door het wachtlokaal der politi verlaten; 4e. Aan ae voordeur van het Raadhuis zal een electri dat kan- V*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 420