Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 672 Vvnd.Hoofd Luchtbe schermingsdienst 675 674 YakJioofd Lbd.Soes- texberg He Voorzitter doet voorstellen met betrekking tot de inrichting van het 2e gebouw der Gr.SVerhoevenstichting als ontsmet tingsinrichting. He Voorzitter deelt mede dat hij dezer maatregel met de Rijksinspectie te Her Haag heeft besproken. Haarbij bleek dat de maatregel noodzakelijk is en de plannen konden worden goedgekeurd. zendt specificaties der materialen enz. in gebruik bij den Luchtbescher mingsdienst Soesteroerg. rapporteert de vergadering dat hij op 51 Juli j.1. een bespreking heeft ge had met de Inspectie van den Luchtbe schermingsdienst te Hen Haag omtrent de vraag of de heer A.Rortuijn Harre man, die reeds een functie bij de ge meente bekleedt, in aanmerking mag komen voor de bezoldigde betrekking als Vakcommandant Lbd.te boesterberg He Voorzitter deelt de vergadering mede, dat hem de zekerheid is gegeveiji dat tegen de aanstelling en bezoldi ging van den heer Hortuijn Harreman niet het minste bezwaar is. Zelfs is hem medegedeeld dat de functionaris voor rekening van het rijk overeenkomj- stig de regelingen dienaangaande moej bezoldigd worden. He Voorzitter stel thans voor goed te vinden dat hij den heer Hortuijn Haxreman aanneemt als Vakcommandant Lbd.boesterberg tegen eene belooning van ƒ.25,50 per week ingaande op den datum waarop de maat tegel van rijkswege is bevolen. Aange zien de heer Hortuijn Harreman eige ner beweging heeft goedgevonden zijn belooning aan de gemeentelijke functie verbonden met .10,= per week te vei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 421