Je BESLISSING 5e 6e sche bel worden aangebracht teneinde in noodza kelijke gevallen bezoekers tot het gemeentehuis toe te laten, he bode-concierge wordt bij het overgaan van cte bel belast met net openen van de voordeur en het aandienen van het publiek, in dien daartoe aanleiding bestaat; De Inspecteur van Politie zal van dit besluit ir kennis worden gesteld met verzoek zijn personeel te instrueeren; ln gevallen waarin deze regeling niet mocht vooü zien, beslist de Secretaris. besloten wordt 1e. de vordering van het tegen vergoeding var 2e 4e ge b o uw ƒ.12,50 per maand goed te Keuren; GemeentewerKen op te dragen spoedig het gebouw te richten overeenkomstig de bedoeling en in het schrijven van het Wnd .Hoofd Lbdvermeld en daar toe te staan van ƒ.195,=; te dragen bad met geyser aan te een crediet wordt toegestaan v lin voor een crediet Het Gasbedrijf op sluiten waarvoor *57,=; Aan het Hoofd Lbd. besluit mededeeling te doen van dit kennisgenomen Hu hij het College is komen vast te staan dat de Bijka inspecteur Luchtbescherming tegen de aanstelling var den heer Portuijn Harreman tot Vakcommandant Lbd.te Soesterberg geen bezwaren heeft wordt tegen de aan stelling als hier bedoeld door het College geen be denkingen meer gemaakt. i)e voorstellen van den Voorzitter worden aangenomen Afdeeling en No. Aanmer kingen (Ljl4. /u>. n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 422