Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 682 directeur Gemeente werken 683 684 A.van Vark,Amers- f oortschestraat 15 Soesterberg A.Bortuijn Harreman 685 686 687 He Voorzitter fcaa t s chap p e lijk Hulpbetoon Hirecteur v/erken Gemeente zendt ter kennisneming de correspon dentie van den Ontvanger der Regis tratie Amersfoort, waarin wordt me degedeeld dat de gemeente tegen be taling en storting van /.p5,= drie rijksboomen staande in de omgeving va:, de B. C .Kuiperstraat kan rooien. zendt een rekening in wegens Het ver breken van een winkelruit door Buit- sche militairen hn een lid van den Lbd. Goesterberg op 18 April 1941. Verzoekt uitbetaling van Het bedrag dat z.i. ten laste der gemeente dien te komen. berickt zich met de firma's G.H.v.d. Hoek te Amersfoort en H.van Huren te Goest in verbinding te Hebben gestel in verband met de verhuis- en opsla kosten van den inboedel H.H.van Rooijen, Oude ïempellaan 6 Goesterber He kosten zullen bedragen: nota v.d.Hoek ƒ.85, van Hunen /.60,=. Geeft - naar aanleiding van een cir culaire van den Gecretaris-Generaal van het departement van Binnenland- sche Zaken - in overweging den Raad voor te stellen voor het personeel van den luchtbeschermingsdienst een arbeidsovereenkomstenbesluit vast te stellen. bieden het verslag van de verrichtia gen van het Bestuur over het jaar 1940 aan. verzoekt het daarheen te leiden, dat een crediet van 250,= wordt be schikbaar gesteld voor vergrooting van een brandsloot in de Birkt, en een crediet van ƒ.500,= voor verbete ring van de Wieksloot.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 429