yjg£._ V-tM p ¥3. n:j BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen Besloten wordt de kleine reparatiën aan de auto van den heer Hortuyn Harreman, na voorafgaande op gave middels overlegging der nota's, in het ver volg voor rekening der gemeente te nemen. Besloten wordt de bijdrage vast te stellen op één gulden per maand Besloten wordt geen bijdrage te verhalen. Besloten wordt den Raad voor te stellen ingaande 1 Januari 1941 de ongehuwdenaftrek af te schaffen. De verantwoording kan het College niet bevredigen. Besloten wordt in dit geval geen disciplinaire straf op te leggen, door aan W.C.van Goor een schrijven te zenden waarin op meer standvastige hou ding van hem als Directeur Ingenieur van Gemeente werken wordt aangedrongen. De ontwerp brief wordt vastgesteld. Verschillende omstandigheden doen het College be sluiten de Maatschappij te antwoorden conform den inhoud van het rapport der 1e afdeeling. Dit antwoord zal neerkomen op niet ingaan op het schrijven der My. Besloten wordt overeenkomstig het bepaalde in art. 79 lid 1 van het ambtenarenreglement (oud) het wachtgeld per maand te berekenen, met inachtneming der inkomsten over die maand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 42