T BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt de 5 doornen van het Bijk aan te koopen voor y'05, Hiervan mededeeling te doen aan den Directeur van Ge meentewerken met machtiging de boomen te rooien. Besloten wordt de rekening in portefeuille te houden tot een regeling van Bijkswege getroffen is. ISJi. hl' />A Besloten wordt overeenkomstig aanwijzing van den Secr taris-├╝eneraal van het Departement van Binnenlandsch Zaken de kosten voor rekening der gemeente te nemen. Besloten wordt den Baad voor te stellen het ontwerp- arbeidsovereenkomstenbesluit vast te stellen. Kennis genomen .et verslag zal den Baad worden medegedeeld.. besloten wordt den Baad credieten te vragen van 250,= en /.300,=. net vergrooten van een brandsloot in de Dirkt waar voor benoodigd .250, wordt goedgekeurd, wethouder hilhorst en de becretaris zullen nog ter plaatse een onderzoek instellen omtrent de vraag of het niet beter is binnen liet gebied van het Waters oh Soesterveen eenige branaslooten te maken in plaats van den maatregel tot verbetering van de wieksloot. (1 [yli ap

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 430