Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud WndSecretaris- Generaal van het Departement van Sociale Zaken. Inspecteur van Bouw- en t/oning- toezicht G. J.B.Jansen Goöp.Landbouwver- eeniging "Soest" Vereeniging "Blo- ralia" te Soest J.C.J.knegt en Zo nen Amsterdam Secretaris-Gene raal van het De partement van Bin nenlandsche Zaken s-Gravenhage Je afdeeling zendt circulaire betreffende bescnik baarstelling van een kolenbon aan in zorg zijnde werkloozen. brengt rapport uit betreffende het snoeien van boomen, staande op het terrein bij het kantoor van Gemeente werken otu- t verzoekt hem in de gelegenheid te stellen de ledenvergadering der dieclub voor gemeentelijke Documenta tie op kosten der gemeente bij te wo nen. vraagt ontheffing van de desbetreffe de bepaling der Verordening als be doeld in art.4 sub 2 der Hinderwet, zulks voor het uitbreiden van haar hamermoleninstallatie ter voorkoming van stofverspreiding door het bijplaa sen van een stoffilter met toebehoo- ren, aangedreven door een electromo- tor van 1 B.k. in het perceel Toren straat 16. vraagt beschikbaarstelling van een spaarbankboekje met een bedrag van 10,= voor de best gekweekte plant der aan de leerlingen der scholen uitgereikte planten. g«ef*t een uiteenzetting van de risi co's, waartegen de auto's, in gebruik bij deze gemeente, verzekerd zijn. deelt mede, dat het dragen van de V- speldjes door overheidspersoneel in geen enkel opzicht mag worden bemoei lijkt. deelt mede dat bij circulaire Ho.65 -1j76d, Afdeeling S, ad. 1 Augustus 1941 door het Departement van Socia le Zaken werd medegedeeld, aat de door de distributie van goedkoope levensmiddelen ingeschakelde wink. liers, te betalen omzetbelasting voor rekening van den .Rijksdienst der He-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 435