,-T Viju oJ-d-. •fel/. bbjZ-i iJa Lvls" l/J/- HU* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt aan den inhoud der circulaire uitvoe ring te geven in gevallen waarop de voorschriften ir toepassing kunnen worden gebracht. 3'A^. Overwegende dat zoowel de wnd.directeur van Gemeen tewerken als de adviseur der beplantingen van oor deel zijn dat de boomen dienen te vervallen wordt be sloten den directeur van Gemeentewerken te machtiger ae lindeboomen te rooien. ,/ordt goedgevonden. Aan den Raad zal worden voorgesteld de gevraagde ontheffing te verleenen. Aan den Raad zal wederom .10,= crediet gevraagd worden. /V lijfy Besloten wordt de thans nog loopende verzekeringen automatisch te laten doorloopen. ■(/ê<rp de mededeeling zal ter kennis van de ambtenaren worden 0ebracht. Van den inhoud der circulaire wordt kennisgenomen In dit verband wordt het besluit dd. 5 augustus j.1 ingetrokken en de verzoeken van A.v.d.Linden en E.J Geurts als afgedaan beschouwd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 436