BESLISSING Besloten wordt aan i>iaatscnappelijk Hulpbetoon te ver zoeken in het belang van het gezin maatregelen te willen treffen door verstrekking van ander beddegoe<ji enz. en daarnevens de woning te reinigen met behulp van eten dienst van Gemeentewerken. Gelet op net advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 55 wordt besloten de aanvrage no.1/1696 in te willi gen. Afdeeling en No. Aanmer kingen Aangezien uit ae ingekomen antwoorden blijkt dat de eigenaren genoegen nemen met afrastering door midde van eiken palen en beplanting, wordt besloten hier toe over te gaan. Aan den grondeigenaar A.Hornsveld zal worden medege deeld dat de gemeente zich alsnog verplicht langs den voorgevel van de woning 30 M2 te bestraten me t oude straatklinkers. U (a 4 h 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 438