Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 70C Afoeeling Pinancië ziedt ter vaststelling aan het ko hier Hondenbelasting 1941. 701 Stichting Wacht geld fonds voor de Nederlandsche Si- garenindustrie verzoekt subsidie in uit te keeren wachtgelden ingevolge een aoor het Departement van Sociale Zaken goed gekeurde wachtgeldregeling. 702 Directeur Gemeente werken bericht naar aanleiding van het schrijven van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming dd. 18 Juli 1941, nr.105 1 afd.A.S. inzake de inzameling van oud papier op de scholen. Geadviseerd wordt aan C.„olfsen op- te dragen wekelijks of maandelijks hem oud papier aan de scholen op te ha len. 70^ Directeur Gasbe drijf vraagt goedkeuring ten aanzien van eenige reeds sedert 1 Augustus j.1» getroffen maatregelen met betrek king tot de gasrantsoeneering 704 /nd.Hoofd der Afd. Volkshuisvesting v/ü departement van Binnenlandsche Zaken te s-Gxaven hage - vestigt ten aanzien van de Woning- stichting"Patrimoniumte Soest ae aandacht op den toenemenden huurach ter stand, alsmede op de overschrij ding der toegestane onkostennorm ad ƒ.7,50 per woning per jaar over het exploitatie jaar 1940. j 705 de eretaris-Generaa van handel, IkjVer- heid en Scheepvaax 1 t deelt mede dat hij zich kan vereeni gen met de voorgestelde belooningen bij den vasten kern van den distri- butiedienst Het te veel gedeclareerde bedrag over 1959 en 1940 voor den algemeen leider zal op een volgende declara tie in mindering worden gebracht. 706 Stichting tot be heer van het does ter Hatuu; bad biedt, overeenkomstig het bepaalde bid art.10 1e lid der statuten, ter goedkeuring aan de exploitatiereke ning over 1940 en de balans per 31 Deo1940. 707 Wethouder Gasille Voorzitter Stich ting natuurbad vraagt alsnog mondeling namens het Stichtingsbestuur maentiging tot v nieuwihg un de omrasterin - van he natuurbad waarvoor een crediet be- noodigd is van .425,=» i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 441