V- ^tf- aM-. /g 'h l\ ff si" ViJl. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het kohier wordt vastgesteld tot een bedrag Oroot 102,=. op het versoek wordt gunstig beschikt. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te versoeken met C.wolfsen omtrent het ophalen van h/r papier een regeling te treffen, hoor den vuilnis- 3' /r \SJi- dienst der gemeente san ten gerieve papier afkomstig van ue school auto v/orden medegenomen. van .,-olfsen het op de Soesterberg he maatregelen worden goedgekeurd. De Gascommissie zal omtrent een en ander worden ingelicht. Besloten wordt een afschrift van het schrijven te zei den aan het Bestuur der ..oningstichting en daarbij tevens de vraag te stellen waarom het College geen antwoord ontvangt op den brief dd. 29 November 1940 4e afd.no.4148 handelende over hetzelfde onderwerp. Van de mededeeling wordt met belangstelling kennis genomen en besloten aan den inhoud Ge noodige uit voering te geven. Aan den Secretaris wordt verzocht omtrent het laag bezoldigde personeel van den Distributieaienst het ooilege te rapporteeren zooals mondeling is bespro ken. Gi W l De rekening 1940 en de balans per p1 nee. 1940 worde goedgekeurd en Je machtiging alsmede het gevraagde crediet ad .429 worden toegestaan. hit besluit ter kennis te brengen van het Stichting bestuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 442