Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 70b s. J .H.Iiinderdael kolonieweg 4, Soest 709 710 711 712 713 Pr ovUt r.Ele ct rhij 0A .Dijkman Chef afdeeling Fi nanciën A.Y/.Philipoom Soes Gemeentebestuur Baarn vraagt vergunning tot net uitbreiden van zijn drukkerij in een bestaand per ceel aan den Kolonieweg nr.4 door de bijplaatsing van een vouwmachineaan gedreven door een electromotor van 1 p .k. Het districtshoofd van de Arbeidsin spectie deelt bij schrijven dd. 4 Augus tus j1mede, dat het ontwerp van d? te verleenen vergunning geen wijziging behoeft om de naleving van de eischer krachtens de Veiligheidswet gesteld, niet onmogelijk te maken. rapporteert omtrent noodzakelijke ver plaatsing van de lantaarnpaalstaan de vóór het perceel Burg.Grothestraal 69a, waarvan de kosten 1*13,77 bedrag vraagt een verlof B. voor de serre ei de aangrenzende localiteit van het perceel Soesterbergscnestraat 156. legt over een rapport betreffende de opneming der financieele administra tie van den distributiedienst vraagt schadevergoeding naar aanlei ding van het ingooien van zijn winkel ruit. Be schade aan bloemen, planten en sierpotten wordt door hem gespeci ficeerd tot een jedrag van ƒ.50,=. verzoekt de helft van de onkosten ad 1 64van het vervoer der maaltij den van de Centrale Keuken te Amers foort zijnde j .82,= aan de gemeente Baarn te restitueeren. Tevens verzoekt het gemeentebestuur Ooea te vinden dat in het vervolg de onkosten worden verdeeld naar verhou ding van het aantal gehaalde porties

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 443