Volg num mer 714 715 716 717 718 719 720 Afzender of voorsteller B.en W. van Amers foort J.Bergeren, Park laan 12, So^st Datum Centraal Verifica tiebureau Den Kaa Centraal Verifica tiebureau Den Haa^ Directeur van den Gemeentelijken Keu ringsdienst van vee en vleesch Het Bestuur der ningstichting "Ons Belang" te Amers foort Centraal Verifica tiebureau Den Haac Korte inhoud verzoeken mede te doelen of de ge meente Soest bereid is voor den leer ling Wijnand Arlar, die de openbare school voor buitengewoon la0er onder wijs te Amersfoort bezoekt, ook voor den cursus 1941/42 een bijdrage als bedoeld in art.8 der verordening tot regeling van derwijs in de verleenen het openbaar lager on- gemeente Amersfoort te beklaagt door hem zich over den hinder, welke wordt ondervonden van een motor, opgesteld in een aangrenzend woonhuis De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 12 Augustus 1941, no 17/18. zendt in de vanwege het bureau ge controleerde jaarrekening van het We genfonds dezer gemeente over 1940. zendt rapport over de contröle der jaarrekening 1940 van Maatschappelijk Hulpbetoon. dringt nogmaals aan op de aanschaf fing van een trichinoscoop en wijst e in dit verband op, dat het allen schijn heeft, dat alhier meerdere var kens zullen worden geslacht. De Inspecteur van den Veeartsenijkun- digen Dienst Dr.Douma, brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 11 Aug.1941", no.10, afd.M. zendt in de exploitatie rekening over het jaar 1940/41 van het complex van 78 woningen te Soesterberg. zendt rapport over de jaarstukken der H.V. Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest. Beslot ge te Be slot schrijv kennis kennis Het Cc gaat De re hander kennis

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 447