f' - KrVA- v èSii 25,= hL A (P Jjj- BESLISSING >enoo- Poli- Litie lan- le po- 2 fir- 3,n het 3r is svert aan e ver- r week sten 1. t ver ging 1 in ek te it 1e afG, 'ing ;t van lagd. 3ting samen- 3meente ar- i uit- Deit t den De hegrooting wordt goedgekeurd. Tot aanschaffing kan worden overgegaan zoodra de financieele rege ling zal zijn goedgekeurd. Besloten wordt de Burgemeester te machtigen de laar zen hij de firma van Sitter aan te koopen. Afdeeling en No. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Met de toegezegde bijdrage wordt genoegen genomen. Besloten wordt het gymnastieklokaal niet aan de tafeltennisvereeniging te verhuren. Besloten wordt onmiddellijk tot aankoop der banken over te gaan en de finantieele gevolgen zoo spoedig mogelijk te regelen. De Directeur van het Gasbedrijf wordt gemachtigd met de gemeente Baarn gezamenlijk een kookleerares op arbeidsovereenkomst aan te nemen. De uitgaaf ad 750,= voor het gasbedrijf wordt goedgekeurd. V Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 452