b ver aarden iran rceel e H ordt er te meer e om- Ont- n aan- hoek voor a weg- Dir .v. rap- A.ug. BESLISSING Besloten wordt aan het makelaarsbureau Insulinde mede te deelen dat het College voorloopig niet voornemens is tot verkoop van den grond over te gaan. Besloten wordt aan den Dir.v.Gem.werken machtiging te verleenen de hoorn aan te koopen voor 25»=. Voorts ware aan den Directeur mede te deelen, dat gebleken is dat hij geen uitvoering heeft gegeven of althans te laat heeft gegeven aan het schrijven van het College dd.7 Augustus j.1. 1e afd.no.6733» terwijl met betrekking tot de thans aangekochte boom, zal worden opgemerkt dat tot dusver hierom trent geen voorstellen het College bereiken, met opdracht in het vervolg beter orde te stellen op zaken. De vergunning wordt verleend onder voorwaarden: 1e. dat overleg wordt gepleegd met den opzichter der My belast met het dagelijksch toezicht op de werkverschaffing; 2e. dat de kosten van het leem door den opzichter te bepalen ten kantore van den gemeente-ont vanger worden voldaan. Van dit besluit mededeelihg te doen aan den Dir.v. Gem.werken met opdracht tpe te zien op de juiste toepassing van het besluit. Afdeeling en No. Aanmer kingen V J<- h üS>' 1/ 1JJi- V ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 454