Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud J.h.van den Bree- mer, Korte I.ielm- rieg doest Directeur Gemeente .verken Iioofd der Inspec tie Utrecht van den Rijksdienst vod de Werkverruiming J.Reehorst, Konin- ginnelaan 29,Soest Destructiebedrijf Overschie KV Gekro" te Over- s chie R«k.Kerkbestuur van de parochie v, de H.Kamilie n vraagt toestemming tot plaatsing van een muur als afscheiding aan de ach terzijde van zijn zuivelfabriek. De Directeur van Gemeentewerken brengt nieromtrent advies schrijven dd. 16 Aug.1941 uit bd no1 2/3 d-elt mede, dat voor het aanbrengen van 2 lichtpunten in de woning Schou tenkarnpweg 4 door «Toh.Bosboom een prijsopgave van 19,50 is toedaan. Voorgesteld wordt Gemeentewerken te machtigen bosboom opdracht tot uit voering te verleenen. zendt het verslag over het adienstjaa 1940. klaagt over aen onvoldoenden afvoer van hemelwater van het plat aan de achterzijde van zijn woning, eigendom van den heer J.Klapper, Vredehof- straat. De uirecteur van Gemeentewer ken adviseert den eigenaar aan te schrijven. een wijziging van artikel 13 zendt van dn bestaande overeenkomst inzake de destructie van vee en vleesch. deelt naar aanleiding van het schrij ven dd. 2 .augustus 4941, 1e afd.no. 6614 rneue, uat het bereid is mede te werken tot de afwikkeling der over eenkomst inzake den aanleg van de wegen 152, 149 ged. en 151 gcd. Ver zocht wordt het bedrag ad j «2734,25 voor den aanleg van trottoirs te vei minderen, door voor cte tegels de een heidsprijzen van de begrooting der v/erken, opgemaakt in 193& in reke ning te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 457