19 rl r, V U' JA v Uk W V fcfl/j. BESLISSING ±)e gevraagde toestemming wordt verleend, onder be paling dat de hoogte der afscheiding niet meer dan 2 meter mag bedragen. JDe directeur van Gemeentewerken wordt gemacntigd bosboom opdracht te g^ven net werk uit t voeren. kennisgenomen Tot aanschrijving van den eigenaar vordt besloten. hg het College bestaat tegen wijziging der overeen komst/bezwaar. het daartoe te nemen besluit wordt tot later tijdstip uitgesteld. Besloten wordt het Kerkbestuur op grond van bill^ heid tegemoet te komen door het bedrag ad 27^4,25 voor den aanleg van trottoirs te vermin deren. ne vermindering zal .469,= bedragen, zoo dat alsnog verschuldigd bl dft .,.2265,25. Afdeeling en No. 1/ 'V k 1? Ll 1 Aanmer kingen A u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 458