Volg num mer 737 738 Afzender of voorsteller Directeur Gemeen tewerken Directeur Gemeente werken Datum Korte inhoud geeft naar aanleiding van een hem toegezonden rappel terzake aanleg van weg 104 en het plegen van over leg met de N.V.Heideblcesem per aan- teekening een motiveering dat het overleg nog niet heeft plaats gehad, he Voorzitter zegt zich met het ant woord en de wijze van afdoening dezer zaak door den virecteur, geheel niet te kunnen vereenigen. Wethouder Gasille betreurt net dat de NV.Heidebloesem door deze wijze van handelen van den Directeur nog niets omtrent den stand van zaken geuoord heeft en stelt voor den Di recteur een schrijven te richten waar College in de bevreemding van het tot uitdrukking wordt gebracht, met daarnevens de opdracnt onverwijld met de ..V. in overleg te treden en de werkzaamheden als grondwerk enz. aai te vangen. biedt ter behandelinaan zoeken om bouwvergunning van de zen. nooni, eenige ver vergezeld teekenin. .;en en acivie- Oonf besl ven Gele 38» 2/58

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 459