jl v* 2^ BESLISSING ue aJJ A- K LljV- V iJW) JU- V i\fj, Afdeeling en No. Aanmer kingen net verzoek zal bij ue oetinc VvOi 1 b 2 in sena.n- deling genomen worden Besloten wordt de overuren uit te betalen, met uit zondering van den Adj.Inspecteur te io mterbe Je Voorzitter deelt meue met 0enoemden ndj.Inspecteu over deze aangelegenheid gesproken te hebben. e overuren zullen ./orden uitb - taait. q a L het voo. ...t l van .en .agent van lolitia /c t in- gegaan. ^oocuh ue mogrl ji.h i b^^tai t otero te plaatsen zal nier toe worden overgegaan. Besloten w'oidt de geheele aanvullingsnota groot ƒ.2,16 voor rekening der gemeente te nemen. k7 Ji- o,j de offerte v/orot niet ingegaan. Besloten wordt den directeur van Gemeentewerken o1 te dragen houten kasten te doen vervaardigen, wa...rb;„ inschakeling van een aannemer door net College ,/ordt voorgeschreven. Tevens zal worden aangeurongen op spoedige aiwe ming^en spoedige terugzending van de afgekeurde kastjes. ennisgenomen. net verzoek zal bij de sa lenstelling v .n - begroo ting voo. 1CJ' 2 in behandeling „oro.sn genomen Besloten c dt aan de itiaconi n sci.xijven te rich ten conform liet rapport van o.en Ji. ecteur van Gemeen uea van zijn schreven. 1 1 ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 464