Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 7 8 749 A.Knoops, Sport weg 13, Soester- berg A«L»Banger 750 Inspecteur Bouw en ,/oningtoezicht 751 Be Voorzitter verzoekt kwijtschelding van de beta- ling van erfpachtscanon voor het perceel 3.no.82o, gelegen aan den Postweg. verzoekt hem in vasten dienst of - mocnt dit niet mogel^k zijn - in tijde lijken dienst aan te stellen. Blijkens schrijven van Gedeputeerde Staten ud. 12 Augustus 1941,1e afd. no. 1982/1479 bestaat zoowel bjj dat College als bij aen Secretaris-Gene raal van net Departement van Binnen- landsche baken tegen de voorgenomen geen bezwaar. vaste aanstelling rapporteert omtrent het proefteeken- werk geleverd door den heer Bransen alhier en stelt voor dezen persoon no0 eens gedurende 'n week proef werk te laten verrichten op de tee- kenkamer naast aen heer Bührman. deelt mede, dat van de hieronder ve ,elde personen aanvragen z „n ingeko-- men om pacnt van net naweiden van het perceel V gelegen tegenover de rivier de 3em: H.van Dorresteijn 125,= C .Blankestijn J iP.de Jong ii. Hagen P a .x.iluorst u.Burgman P.van holten 82,= 76,= 65,= 61 50,=

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 465