v rf' ll' BESLISSING de beta- or het aan den nst of - - in t^jd' n uteerde 1,1e afd 1 bij dat ris-Gene- an Binnen- orgenomen oefteeken- r kransen persoon k proef- p de tee- hrman ronder ver ijn ingeko-' den van ciover de 125,= 82,= 76,= 65,= 61 50,= nesloten wordt uitstel van betaling te verleenen. Uver kwijtschelding vari den erfpachtscanon zal aan het einde van het jaar een beslissing worden genomen Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten het dossier in handen te stellen van liet Bestuur van Maatschappelijk hulpbetoon met verzoek omtrent de va$- te aanstelling van den heer Bakker als Controleur- Armbezoeker en het daaraan te verbinden salaris te adviseeren Besloten wordt den heer II»A.kransen, met ingang van 1 September a.s. op arbeidsovereenkomst aan te nemen als teekenaar voor het uitbreidingsplan tegen een belooning van 60,per maand onder voorwaarde van gebleken geschiktheid gedurende de eerste week van beptember a.s. Besloten wordt de pacht te gunnen aan II.van norre- steijn, Vaardehoogtweg 2 voor een som van /.125, Afdeeling en No. Aanmer kingen tl 7 y~tj Wt 3 lk7 Wficil O 'OV> l u-» cA~b~- -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 466