Volg num mer 752 Inspecteur van Po litie 753 754 Afzender of voorsteller wethouder Gasille Datum -ethouder Gasille Korte inhoud deelt mede dat voor een vergoeding van j .2,5U per week geen schoonmaak ster voor het politiebureau te Soes- terberg gevonden kan worden. De Burgemeester adviseert net Colle ge net schoonmaken van het politiebu reau in handen te leggen van de echt-- genocte van den inwonenaen agent van politie Hooman en en met haar een ar beidsovereenkomst aan te gaan tegen eene vergoeding van j .25,= per maand. deelt de vergadering mede in het bij zijn van wethouder Hilhorst en den wrndSecretaris een onderhoud te heb-' ben gehad met den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat, het onderhoud be trof de verbreeding van de Steenhoff- straat en de verrekening van de kos ten daaraan verbonden, tusschen het Rgk (waterstaat) en de gemeente, He heer Hakker stelt net College in ken-' nis met de opvattin0 dezer aan^eleger held door den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat, oeze wil net bed2 der begrootinö n.1. .2o,= per meter rug brengen op j «24,= per M. D®' ge meente zal daarin bijdragen j 10,= per vl. en het Rijk het overige bearag ad 14 terwijl eventueele meerdere oi ninüere kosten gelijkelijk tusschen Rij! en gemeente worden verdeeld. He ge beente zou alsüan de werken uitvoerer we „ethouder vraagt nieromtrent net evoelen van de vergadering, teneinde it aan den hoofdingenieur te kunnen nededeelen. leelt mede dat geblenen is dat ue ni- recteur van Gemeentewerken geen gevol eeft aan opdrachten hem door den wet ouder van Openbare werken gegeven, üoor bedoelden «ethouder is de opdraq gegeven aan het perceel van den heer van Yuuren, P.C.z.uijp er straat een te gelpad aan te le0gen en den tuin van rint te voorzien een en ander als bi, ien jrondafstand is overeengekomen. e Directeur heeft de opdracht zonder uoer niet uitgevoerd, bpreker stelt v xem op deze nalatigheid te wijzen en ien vanwege het College op te dragen /óór 5 oeptember a.s. te zorgen dat ie werkzaamheden zijn uitgevoerd. J|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 469