y,w,/v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen x>esloten wordt de ecxxtgenoote varx den agent hooman conform het advies van den Burgemeester te belasten met de schoonmaak van net Bolitiebureau te boester- berg en daarvoor te vergoeden .25,= per maand, schoonmaakartikelen inbegrepen Van dit besluit mededeeling te uoen aan den Inspec teur van Bolitie met verzoek een en ander ter kennis te brengen van ue betrokkene. Besloten wordt den Hoofdingenieur mede te deelen als volgt 1e. de gemeente wenscht vast te houden aan ue bijdra ge in de kosten tot j .10,= per meter; 2e. de uitvoerixig van net ,«erk zal docr ue gemeente gesciiieden net uien verstande, dat naast een zui nige werkwijze, alle plannen en kostenbegrootin- gen der verbreedingen aan den «waterstaat zullen v/orden voorgelegd ter beooruc'elingWaterstaat geelt toestemming tot uitvoering van de werken; jjeWaterstaat behoudt toezicixt op ae uitvoering var net werk. Conform het voorstel van den wethouder wordt beslo ten. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 470