Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 755 De Voorzitter. 756 wethouder Gasille 757 Gemeentesecretaris 758 De Voorzitter stelt opnieuw aan de orae de gunnir, tot verpachting van de naweide waar voor op 26 üugustus j.1. een inschr:. ving is gehouden. Het hoogste bedrag der inschr ijvingej bedroeg /.125,=» Dit bedrag wordt als een abnormale inschrijving be schouwd en zal bezwaar ontmoeten bij de Paentkamer. De Voorzitter stelt voor de naweide te verpachten aan C.Blankensteijn voor de ingeschreven som groot ƒ.82, en het besluit van 2b Augustus J.1. in te treknen. deelt mede geconstateerd te hebben dat door ü.Alders, drukker alhier vóór zijn perceel aan de v..«eede straat een reclamekast is geplaatst 4 Deze reclamekast is geplaatst voor de rooilijn terwijl ook om aestheti- sche redenen een en ander in strijd is met de bouwverordening, spreker stelt voor den eigenaar aan te schrijven het kastje te verwijde ren. adviseert het College den heer R.a. Muylaart alhier op arbeidsovereen komst te werk te stellen ter Secre tarie dezer gemeente voor het ver richten van voorkomende werkzaamhe den op onderscheidene afdeelingen een en ander door den secretaris te regelen. De secretaris adviseert voorts de vergoeding te bepalen op 21,56 per week. Datum van ingang? der overeenkomst 1 oeptember a.s. memoreert dat deze vergadering oe laatste is van het College van nurge meester en Wethouaers der gemeente in verband met de op 1 September a.s. in werking treding aer verorde ning van den Rijkscommissaris voor 'j het bezette hederlanusche gebied be treffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied dd. 11 Augustus 1941 (Verordeningenblad stuk 55 Do152 Spreker stelt zich voor de Wethou ders in hunne nieuwe functies voor taan de gelegenheid te geven advies uit te brengen omtrent zaken hun toegewezen arbeidsgebied betreffende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 471