Vt BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het terzake genomen besluit ad. 26 Augustus j.l. wordt ingetrokken. ■jaarna wordt besloten ae naweide aan 0.Blankensteijn te verpaciiten voor de som groot /.Ö2,= onder de ge bruikelijke voorwaarden en voorts oneer de bepaling dat de scheidingsslooten door den pacnter in goed onderhouden staat op de schouwdagen moeten worden oj. geleverd i)e betaling van de pachtsom moet gesciiieden vóór of op 15 Beptember 1941. W* «JU.. Conform het voorstel wordt besloten nadat net advies zal zijn ingewonnen van den .directeur van Gemeentewei ken. üldus wordt besloten. Be Voorzitter sluit deze laatste vergaderin^ van het College van Burgemeester en- wethouders 1 r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 472